PREPRAVNÝ PORIADOK

pre vykonovánie osobnej cestnej prepravy

TAXISLUŽBY

SMILE TAXI

 

 

Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade zo zákonom č. 56/2013 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník.

 

                                                                       Čl.  I

                                                               Úvodné ustanovenia 

 1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
 2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu.
 3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

Čl. II

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Taxiskužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.
 2. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej prepravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. III

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:

 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle.
 3. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
 4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 5. Označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom.
 6. Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cetujúcim a tretím osobám.
 7. Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. IV

Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
 2. a)      je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku
 3. b)      má najmenej vstupnej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich
 4. c)      je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátane vodiča.
 5. d)     je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefonnym číslom dispečingu objednávkovej služby
 6. e)      má pevne zabudovaný funkčný taxameter splňajúci požiadavky na určené meradlá
 7. f)       má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného
 8. g)      je poistené pre prípad vzniku vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku
 9. h)      je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI

Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu má rozsvietené strešné svietidlo:

–          od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté

–          osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou alebo je odmontované

 1. i)        umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. V

Výkon taxislužby

 1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.
 2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasné vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta.
 3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.
 4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia.
 5. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
 6. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s prítučnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby.
 7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

 

 1. Cestovnú batožinu, barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.
 2. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitkovej hmotnosti vozidla, pričom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 3. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožnujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 4. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
 5. a)      čislo dokladu
 6. b)      evidenčné čislo vozidla
 7. c)      dátum jazdy
 8. d)     štátnu poznávaciu značku vozidla
 9. e)      východiskové a cieľové miesto prepravy
 10. f)       zaplatené cestovné
 11. g)      podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal
 12. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
 13. a)      osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla
 14. b)      kopiu koncesnej listiny
 15. c)      tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného
 16. d)     preukaz totožnosti

Čl. VI

Zmluva o preprave osôb 

 1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa  § 760 až 764 občianského zákonníka (ďalej len ,,prepravná zmluva´´)
 2. Dopravca môže uzavrieť zluvu o preprave osôb s cestujúcim:
 3. a)      prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvwk na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby
 4. b)      vo svojom sídle
 5. c)      prostredníctvom dispečingu, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.
 6. Pred uskutočnením prepravy a uzatvorením prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
 7. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. V ods.11 prepravného poriadku
 8. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 9. Odmietnúť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl.VIII prepravného poriadku.
 10. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby.
 11. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. VII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak niesú objednavateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo krmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s prručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziž vedenie vozidla taxislužby alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interier vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
 3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmuly odstúpiť ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

Čl. VIII

Odmietnutie prepravy

 

 1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnúť vykonať prepravu ak:
 2. a)      čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča ť obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozdilo taxislužby
 3. b)      to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvou, posškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody
 4. c)      cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas prepravy
 5. d)     to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby
 6. e)      cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla znečistiť alebo poškodiť vozidlo taxislužby
 7. f)       cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nieje možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Čl. IX

Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužbe ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlásy v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.
 2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a niesú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
 3. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov

Čl. X

Zodpovednosť

 

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods.2 občianského zákonníka.
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, následovne:
 3. a)      náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom
 4. b)      náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.
 5. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

Čl XI

Reklamácie, sťažnosti, škoda

 

 1. Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodnť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.
 2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote, nie kratšej ako osem dní považuje sa za nepodanú.
 3. Ak cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť musí ju uplatniť u dopravc písomne a to bez dlhého odkladu najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
 4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciech, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
 5. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovanými spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.
 6. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianského zákonníka.
 7. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
 8. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

Čl. XII

Mimoriadna udalosť

 

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len ,, MU´´) pri výkone osobnej dopravy- taxislužby sa považuje:
 2. a)      dopravná nehoda
 3. b)      požiar vozidla
 4. c)      úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby
 5. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:
 6. a)      bezodkladne zastaviť vozidlo
 7. b)      urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU
 8. c)      poskztnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
 9. d)     urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie
 10. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný :
 11. a)      ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu
 12. b)      zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU
 13. c)      zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU

 

Čl. XIII

Zmluva o preprave osôb je uzatvorená prijatím ústnej objednávky v súlade s § 760 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Cena prepravného je stanovená paušálne  ústnou dohodou medzi  dopravcom a cestujúcim a platí sa vopred vždy pred začatím prepravy. Trasu určuje vodič. Za veci ponechane v taxiku neručime.
Cenník

1 adresa v Košiciach – 2.98 €
Každá ďalšia adresa v rámci mestskej casti + 1 €
1 km – mimo mesto -0,70 €
1hod. – čakanie – 15 €
znečistenie interiéru 25 €
KOŠICKA N/V – 5€
PEREŠ – 5€
KRASNA – 5€
KRASNA NA HORE – 6€
LETISKO – 8€
PRÍPLATOK ZA PLATBU TERMINÁLOM – 0,30€

 

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 20/09/2017.

Otázky? Kontaktujte nás..

0918888081

Košice 04001 BARCA